Право

Програмата Право обучава студентите на правните норми и принципи, както и правото като правна система. За разлика от България, където диплома за юрист се присъжда след поне 5 години завършено обучение и се равнява на магистърска степен, то на Запад чуждестранните университети предлагат бакалавърска степен по право, която обикновено е между 3 и 4 години. Последната не е призната в България заради разликата в образoвателните системи.

Предмети, които се изучават:

 • Обща теория на правото
 • Конституционно право
 • Гражданско право
 • Вещно право
 • Наказателно право
 • Семейно и наследствено право
 • Гражданско процесуално право
 • Наказателно процесуално право
 • Международно частно право
 • Трудово право
 • Търговско право
 • Осигурително право
 • Финансово право
 • Облигационно право
 • Данъчно право

Можете да се реализирате като:

 • Юрист;
 • Адвокат;
 • Нотариус;
 • Съдия Изпълнител;
 • Полицай;
 • Експерт по патенти.

Law – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=16 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=17 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=18 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]