С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между членове и/или клиенти на Космо Експертс ЕООД с натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: www.cosmostudyabroad.com се счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

1.Дефиниции

Cosmostudyabroad – Космо Експертс ЕООД, ЕИК BG204815164, адрес на управление:гр. София 1000, ул.Хайдут Сидер 6, наричано за краткост Cosmostudyabroad, телефон: 359887807202, E-Mail: office@cosmostudyabroad.bg

Интернет страница – www.cosmostudyabroad.com, и техните суб-домейни, включително, но не ограничено до публичната Интернет страница

Партньори – търговски дружества, с които Cosmostudyabroad е сключило договори за продажба на купони за намаление за ползване на услугите и/или продуктите, предоставяни в съответните търговски обекти.

Купон (Ваучер) – документ за намаление, издаден от Партньора и продаван от Cosmostudyabroad посредством интернет страницата на членове и/или клиенти, който е валиден за срока, посочен в него и се отнася за услугите и/или продуктите, определени в него.

Чек – документ за намаление, издаден от Cosmostudyabroad, който е валиден за срока посочен в него, като преференция за лоялни членове.

Съдържанието има следната дефиниция:

Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ и КЛИЕНТ от Cosmostudyabroad посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;

Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на Cosmostudyabroad, независимо от начина на комуникация;

Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Cosmostudyabroad в даден период;

Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица, с които Cosmostudyabroad има установено партньорство в определен период;

Информация, касаеща Cosmostudyabroad или каквато и да е информация, с източник Cosmostudyabroad.

Услуга – Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, включително и закупуване на купони (ваучери), използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

Член – физическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) или базирано върху използването на споразумение между Cosmostudyabroad и трети лица, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

Профил – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един ЧЛЕН да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни УСЛУГИТЕ.

Клиент – физическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на ЧЛЕНСКИ ПРОФИЛ.

Документ – настоящите общи условия.

Договор за продажба от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение

от страна на доставчика Cosmostudyabroad до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, включително закупуване на ваучери (купони), при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Брошура/известия/съобщения – понастоящем информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, включително и закупуване на ваучери (купони), или промоции предлагани от страна Cosmostudyabroad в определен период от време, без обвързване на Cosmostudyabroad с предоставената информация.

Транзакция – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга, включително и услугата закупуване на ваучери (купони), от страна на Cosmostudyabroad към КЛИЕНТ .

 1. Общи приложения

Този Документ определя общите условия при които Член или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между Cosmostudyabroad и Член/Клиент.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Членът или Клиентът се придържа към настоящите Oбщи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпните Интернет страници www.cosmostudyabroad.com

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, Cosmostudyabroad или всяко друго лице с което Cosmostudyabroad има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.5. Ако Членът или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:

2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които Cosmostudyabroad предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на Cosmostudyabroad (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Cosmostudyabroad.

2.5.2. Cosmostudyabroad ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

2.6. Клиентът / Членът може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Членът / Клиентът може да се свърже с Cosmostudyabroad или да използва интернет връзките, които е получил от Cosmostudyabroad за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Cosmostudyabroad.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Cosmostudyabroad и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Cosmostudyabroad ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Интернет страницата е адресирана само към Членове и Клиенти, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на Cosmostudyabroad, без оглед на причината. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за Членове с местожителство в България. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години).

 1. Съдържание

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на Cosmostudyabroad или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Cosmostudyabroad притежава разрешение за ползване.

3.2.Членът или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на Cosmostudyabroad, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън Cosmostudyabroad, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на Cosmostudyabroad.

3.3. Всяко Съдържание, до което Член или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Cosmostudyabroad и Члена или Клиента или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на Cosmostudyabroad към въпросното съдържание за използването му.

3.4. Член или Клиент може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Ако Cosmostudyabroad даде на Член или Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Членът / Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай, че съществува и не представлява поверителна информация дадена от Cosmostudyabroad на дадения Член, Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Член или Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Член или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Cosmostudyabroad и / или служителя на Cosmostudyabroad, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

3.7. Всяко използване на Съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

 1. Контакт

4.1. Cosmostudyabroad публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Член или Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Членът или Клиентът позволява на Cosmostudyabroad да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава Cosmostudyabroad да осъществи обратна връзка с Члена или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до Cosmostudyabroad се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Члена или Клиента средства, което представлява презумпция, че Членът или Клиентът се съгласява да получава известия от Cosmostudyabroad по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

4.5. Cosmostudyabroad си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид ,получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

 1. Брошури, известия и съобщения

5.1. Когато Член или Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и/или Известия от Cosmostudyabroad.

 1. Условия на плащане с карта

При избор на метод на плащане с карта:

 • Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта (номер, валидност, код за сигурност, име)
 • Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация
 • При успешна трансакция (успешни автентикация и авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

Космо Експертс ЕООД полагат всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

 • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISAи MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

 • Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.
 • Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).
 • Заплащането на стоките и доставката се извършва чрез следните кредитни или дебитни карти: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic, както в брой при доставка, ако Клиентът е избрал съответната опция и тя е налична за съответното плащане.
 1. Политика за осигуряване на защита на данните при плащане
 • Космо Експертс ЕООД полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
 • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
 • Плащането се извършва на платежната страница на обслужващата ни банка и ние нямаме достъп до вашите картови данни, затова и не ги съхраняваме на нашия сървър
 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.